Dlaczego Odpowiedzialne Badania i Innowacje?

  • ODPOWIEDZIALNE BADANIA I INNOWACJE (ang. Responsible Research and Innovation, RRI) to badania powiązane z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami społecznymi; zakładające międzysektorową współpracę różnych interesariuszy na wielu poziomach;
  • obserwujemy wyraźną zmianę oczekiwań wobec kierunków rozwoju nauki, zwłaszcza w kwestii jej interakcji ze społeczeństwem;
  • ogromne jest tempo, intensywność i zakres zachodzących współcześnie globalnych wyzwań. np. zmian klimatu, degradacji środowiska naturalnego, wielkich migracji, starzenia się społeczeństw, kurczenia się zasobów naturalnych, obowiązujących modeli konsumpcji, narastania nierówności społecznych itp.
  • konieczne są nowe, relacje pomiędzy nauką a społeczeństwem, lepsza współpraca uczelni z otoczeniem;
  • potrzebne jest uważniejsze wsłuchiwanie się świata nauki w potrzeby społeczne.

SZUKAMY NOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA PALĄCYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, EKONOMICZNYCH I POLITYCZNYCH – DOTYCHCZASOWE METODY OKAZUJĄ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCE.