prof. Bogdan Jackowiak

prof. Bogdan Jackowiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Afiliacja i pełnione funkcje: profesor zwyczajny na Wydziale Biologii UAM; kierownik Zakładu Taksonomii Roślin; współzałożyciel i kierownik Pracowni Aeropalinologii.

Specjalność naukowa i zainteresowania badawcze: biologia środowiska, ekologia miasta, agroekologia, współczesne przemiany różnorodności biologicznej, mechanizmy wymierania flory
i inwazji roślin, ochrona przyrody, oceny oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze.

Autor m.in. monografii poświęconej antropogenicznym przemianom flory naczyniowej Poznania oraz książki i artykułów naukowych dotyczących roślinności miast środkowoeuropejskich. Współautor koncepcji sieci użytków ekologicznych w Poznaniu oraz ekspertyz dotyczących środowiska przyrodniczego Poznania i województwa wielkopolskiego.

Działalność na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego: prodziekan ds. studenckich w latach 1996-2002
i dziekan Wydziału Biologii UAM w latach 2008-2016; członek Senatu UAM od 2003 roku, przewodniczący Senackiej Komisji ds. kształcenia od 2016 roku; członek Zespołu Sterującego Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym „Poznańskie Konsorcjum RNA” od 2014 roku; przewodniczący Komitetu Biologii Organizmalnej PAN od 2015 roku; członek komisji i paneli ekspertów Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki; kierownik zrealizowanych projektów dydaktycznych, m.in.: „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podnoszenia jakości studenckich praktyk pedagogicznych (2010–2014) i „Studia na Biotechnologii
i Ochronie Środowiska UAM drogą do sukcesu zawodowego” (2011-2015).